Consejo Superior de Protección de Menores

El Consejo Superior de Protección de Menores, constituït en el si del Ministerio de Justicia,  era l’òrgan suprem de l’Obra de Protección de Menores. Amb personalitat jurídica pròpia, exercia en l’àmbit nacional l’acció protectora.

Les seves funcions eren: promoure, fomentar, coordinar, inspeccionar i vigilar les activitats de l’Obra. 

Els òrgans de govern eren dos, el Ple i la Comissió Permanent. Estava organitzat en:

  • Secció Primera: Puericultura i Primera Infància
  • Secció Segona: Assistència Social
  • Secció Tercera: Mendicitat i Tutela Moral,
  • Secció Cuarta: Tribunals Tutelars de Menors
  • Secció Cinquena: Jurídica i Legislativa. 

El Consejo estava en contacte permanent amb les juntes i vigilava la seva gestió, especialment l’econòmica i de les seccions de Puericultura i Primera Infància.

Pin It on Pinterest

Share This