Parcs infantils

DADES DEL CENTRE

Institució: Parcs infantils
Adreça original:
Població:
Any de fundació:
Modalitat: Institució en règim de mitja pensió
Gènere: Femení i masculí
Edat:
Personal: Seglar i religiós
Places:

Els parcs infantils recollien els nens i nenes de famílies pobres. Els infants eren acollits durant tot el dia, normalment separats en tres seccions: els més petits (parvulari), els nens i les nenes impúbers. Se’ls hi donava menjar i una educació. En la majoria d’ocasions ajudaven als menors a que poguessin ingressar en les escoles municipals, en aquest cas, llavors, es feien càrrec de portar-los i recollir-los.

Els informes que es realitzen durant tota la dècada dels 40, indiquen la necessitat de crear més centres d’aquest tipus i la problemàtica a l’hora de trobar els locals necessaris. Al 1951 es va aprovar el “programa de orientación de la labor de esta Junta“, que constava en anar creant parques infantiles especialitzats de nens i de nenes “proporcionando en cada uno de ellos los cuidados propios del sexo de los acogidos“, i a més, d’establir amb urgència parcs per a nenes prop de les barriades de la perifèria de la ciutat, per evitar, dins del possible, “la desmoralización absoluta que se observa en dichos lugares, por hallarse las niñas, la mayor parte del día, en situación de total abandono moral”.

Aquesta institució rebia als nens i nenes a partir de mitja hora abans de que es comencés la feina a les fàbriques i tallers de les barriades, i es feien càrrec d’ells fins que els pares podien recollir-los “i dedicar-los les seves atencions” a la seva llar.

Veure llistat de parcs infantils

Pin It on Pinterest

Share This