Juntes provincials i locals

Les Juntes provincials havien de prendre mides de protecció, vigilància i regeneració de les dones. També s’ocupaven de les orfes més grans de 16 anys i menors de vint-i-u. Cada capital de província tenia constituïda una Junta, presidida pel Governador civil i dependent del Patronato.

Junta Provincial de Barcelona. 1950-51
Junta Provincial de Gerona. 1950-51
Junta Provincial de Lérida. 1950-51
Junta Provincial de Tarragona. 1950-51

Les Juntas de Protección a la Mujer de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida van ser constituïdes durant  l’any 1942.

En algunes poblacions s’havien constituït juntes locals presidides per l’alcalde de la ciutat les quals depenien de la provincial.

Pin It on Pinterest

Share This