Patronato de Protección a la Mujer

El Patronato de Protección a la Mujer era una institució depenent del Ministerio de Justicia, successor del Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas (creat el 1902), que tenia com a objectiu vetllar per la moralitat pública, molt especialment, la de les dones.

Patronato de protección a la mujer
Patronato de protección a la mujer

Una de les funcions principals era “la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, para apartarlas del vicio y para educarlas con arreglo a las enseñanzas de la Religión Católica” (Decret de 6 de novembre de 1941). La mare soltera estava inclosa en el grup d’immorals i podien acusar-la de corrupta per aquest fet, sobretot si no se l’havia acollit en la casa familiar. A més, exercia funcions tutelars de vigilància, recollida i internament sobre les noies que havien complert setze anys fins als vint-i-cinc anys (malgrat que la majoria d’edat s’obtenia al complir vint-i-un anys).

Els recursos econòmics del Patronato s’obtenien, bàsicament, a partir de subvencions de l’Estat, província, municipi o d’entitats públiques o privades; de donacions; de les rendes dels seus béns i de la quota de les despeses de les estades a les institucions.

Pin It on Pinterest

Share This